AGB

Algemene voorwaarden

WIJ VERKOPEN EN LEVEREN

uitsluitend aan handelaars en uitsluitend volgens de voorwaarden die hierna volgen. Deze voorwaarden gelden voor alle zakenrelaties met onze klanten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk iets anders bepaald werd, en dus ook in het geval van koopovereenkomsten die mondeling gesloten werden. De koper erkent dat deze voorwaarden niet enkel voor onderhavige overeenkomst, maar ook voor alle toekomstige transacties bindend zijn voor hem, en ziet af van de toepassing van zijn eigen aankoopvoorwaarden. Deze laatste worden ook niet door ons stilzwijgen of door onze levering onderdeel van de overeenkomst, maar moeten net zoals andere afwijkende afspraken voor elke afzonderlijke transactie schriftelijk bevestigd worden.

1. PRIJZEN

De prijzen van onze prijslijsten zijn vrijblijvend en vormen geen offerte. Overeengekomen prijzen zijn niet bindend voor nabestellingen. Ze zijn afhankelijk van het loonpeil en de bedrijfskosten op het moment waarop de overeenkomst gesloten wordt. Indien er zich tot op het tijdstip van de levering wijzigingen in de lonen en de bedrijfskosten voordoen, hebben we het recht om onze prijzen in overeenstemming daarmee aan te passen wanneer er meer dan vier maanden liggen tussen het afsluiten van de overeenkomst en de levering. Indien deze prijsverhoging meer dan tien procent boven de overeengekomen prijs zou liggen, dan heeft de koper het recht om van de overeenkomst af te zien. Alle prijzen zijn af fabriek of opslagplaats en exclusief de respectieve wettelijke btw. De leveringen aan de koper gebeuren met berekening van de transport- en verpakkingskosten, tenzij bepaald wordt dat de koper de levering zelf afhaalt. Speciale transportmethodes (expresgoederen, koerierdienst, luchttransport) worden enkel uitgevoerd indien de koper dat wenst en worden ook afzonderlijk in rekening gebracht.        

2. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen moeten, tenzij anders overeengekomen werd, voorafgaand aan het versturen van de goederen betaald worden. Kortingen op bedragen zijn niet toegestaan, indien er op het moment van de betaling openstaande vorderingen bestaan waarvan de betalingstermijnen overschreden werden. De klant moet tijdens de achterstand ook, zonder aanmaning en ook zonder ingebrekestelling, een interest van 5 % betalen, bovenop de wettelijke rentevoet, waarbij de interest niet lager dan 10% kan zijn. Als alternatief op de voormelde interestvoet hebben wij het recht om de interesten te vorderen die voorzien zijn in de Wet ter bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties. Wij behouden ons ten opzichte van de klant echter het recht voor om een hogere vertragingsschade aan te tonen en te eisen. Cheques en wissels, laatstgenoemde enkel na voorafgaand akkoord, worden enkel als betaalmiddel aanvaard mits vergoeding van de disconto- en bankkosten. Wij staan niet borg voor tijdig incasso of tijdig protest. Omstandigheden die de kredietwaardigheid van de koper beïnvloeden of een wezenlijke verslechtering van zijn financiële situatie betekenen (bv. niet verzilveren van cheques of innen van wissels en niet betalen van vorderingen waarvan de vervaldatum overschreden is voor goederen die al geleverd werden) geven ons het recht om de betaling van alle facturen voor goederen die reeds geleverd werden op te eisen en nog leveringen die nog moeten gebeuren, slechts uit te voeren in de mate waarin ze betaald worden. Bovendien hebben we het recht om het recht op de wederverkoop van de goederen die onder eigendomsvoorbehoud geleverd werden in te trekken en om de schuld in te vorderen. Retentierecht van de koper is uitgesloten, in zover het niet op dezelfde rechtsverhouding berust. Een tegenvordering tot verrekening door de koper is enkel toegestaan, wanneer de tegenvordering onbetwist en rechtsgeldig vastgesteld is.

3. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het geleverde goed blijft onze eigendom tot alle vorderingen die uit de zakenrelatie ontstaan zijn, volledig betaald zijn. De koper heeft het recht tot wederverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen, dit in het kader van zijn normale handelsactiviteiten, en wel mits contante betaling of onder eigendomsvoorbehoud. Tot andere beschikkingen, met name tot overdracht tot zekerheid van de goederen of tot het geven van een pandrecht, heeft hij geen recht. De koper staat reeds nu zijn vorderingen aan ons af die ontstaan uit de wederverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen – inclusief de bijbehorende vorderingen van wissels – en ook alle nevenrechten. Wij aanvaarden deze overdracht. Wanneer de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen door de koper samen met andere goederen, die niet van ons afkomstig zijn, voor een totaalprijs verkocht worden, gebeurt de overdracht slechts voor het bedrag dat we voor de wederverkochte voorwaardelijke goederen berekend hebben. Wanneer de invorderingen van de koper uit de wederverkoop op een rekening-courant worden gestort, draagt de koper hiermee ook reeds zijn invorderingen op de rekening-courant tegenover zijn klanten aan ons over. De overdracht gebeurt voor een bedrag dat we voor de wederverkochte voorwaardelijke goederen berekend hebben. Bij niet-betaling door de koper of verslechtering van zijn financiële situatie resp. kredietwaardigheid conform cijfer 2, hebben wij het recht, onverminderd de uitvoering van andere rechten, de vrijgave van de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen op te eisen met het oog op de veiligstelling; dit betekent niet dat de koopovereenkomst geannuleerd wordt. De koper moet de verkoper toegang verlenen tot de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen die nog in zijn bezit zijn. Voor de vrijgave moet de koper de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen gescheiden van zijn andere goederen opslaan en ze op een manier kenmerken waaruit blijkt dat ze onder ons eigendomsrecht vallen. Wij hebben het recht om de goederen zoals we dat zelf beslissen te verkopen na het zetten van een voorafgaande termijn tot betalen. Voor de verkregen opbrengst met vermindering van de verwerkingskosten volgt een creditnota voor de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen. Indien de waarde van de zekerheid/veiligstelling onze vorderingen met 20 procent of meer overstijgt, zullen we, in zover de zekerheden het bedrag van onze vorderingen overstijgen, deze op wens van de koper vrijgeven. De koper moet ons op de hoogte brengen van de toegang van derden tot de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen of van de vorderingen die aan ons werden overgedragen, met name op grond van gedwongen uitvoeringsmaatregelen, en ons op alle mogelijke manieren op eigen kosten ondersteunen bij de tussenkomst.

4. LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijnen die in offertes vermeld worden, zijn vrijblijvend. De leveringstermijn die in de orderbevestiging vermeld wordt, geldt vanaf de dag van de volledige bevestiging en duidelijkheid van de bestelling. Wij stellen ons niet garant voor het naleven van een leveringstermijn, tenzij dat deze uitdrukkelijk schriftelijk als "vaste datum" aangeduid is. Een afgesproken leveringstermijn schuift op naargelang er zich gevallen van overmacht of andere onvoorziene gebeurtenissen voordoen, zoals opstand, oorlog, blokkade, staking alsook het uitblijven van de eigen aanleveringen door leveranciers en storingen binnen het bedrijf. Vorderingen tot schadevergoedingen van de koper op basis van vertraging of niet-naleving kunnen enkel geldend gemaakt worden, wanneer grove nalatigheid of kwaad opzet van onzentwege kan aangetoond worden.

5. RISICIO-OVERDRACHT

Het risico wordt overgedragen op de koper – ook wanneer een franco levering werd afgesproken – van zodra de goederen de opslagplaats verlaten of, in geval de koper de levering zelf afhaalt, van zodra bij ons gemeld wordt dat de goederen klaar zijn om verzonden of afgehaald te worden. Dit geldt ook wanneer de plaats van verzending niet gelijk is aan de plaats van levering. Alle zendingen en eventuele terugzendingen reizen op het risico van de koper.

6. GEBREKEN AAN DE ZAAK / VORDERINGEN WEGENS GEBREKEN

We hebben in de productbeschrijvingen van brochures die onze producten begeleiden (gebruiksaanwijzing/instructie voor installatie en gegevensblad) gespecifieerd welke de kwaliteit en het gebruik is dat onze kopers kunnen verwachten. Die fiches (gebruiksaanwijzing/instructie voor installatie en gegevensblad) kunnen opgeroepen/gedownloaded worden van onze homepage/website en we houden ze ter beschikking van onze kopers die erom vragen. Onze garantie van gebruik en van productkwaliteit en –uitzicht gaan niet verder dan de beschrijvingen in de productfiches die bij de producten zitten (gebruiksaanwijzing/instructie voor installatie en gegevensblad). In geval van een defecte levering geven wij in eerste instantie garantie volgens onze keuze door een tweede uitvoering of tweede nakoming, d.w.z. herstelling of vervanging. Indien de tweede uitvoering of tweede nakoming mislukt, kan de koper in principe volgens zijn keuze een vermindering van de vergoeding (prijsverlaging) of een verbreking van de overeenkomst (annulering) eisen. Wanneer het slechts om een kleine schending van de overeenkomst gaat, met name om kleine gebreken, heeft de koper geen recht op annulering. Wij kunnen de vorm waaronder de koper een tweede uitvoering of tweede nakoming eist, weigeren indien deze enkel mogelijk is door onevenredige kosten. Daarbij moet in het bijzonder rekening gehouden worden met de waarde van de goederen in perfecte toestand, de omvang van het gebrek en de vraag of een beroep gedaan kan worden op een andere vorm van tweede uitvoering of tweede nakoming zonder ernstige nadelen voor de koper. De eis van de koper beperkt zich in dit geval tot de andere manier van tweede uitvoering of tweede nakoming. De koper moet de goederen binnen een termijn van drie dagen vanaf de ontvangst controleren. Bij een correcte controle moeten zichtbare gebreken binnen de 8 dagen na de aflevering schriftelijk gemeld worden; gebreken die niet duidelijk zichtbaar zijn en bij correcte controle van onzichtbare gebreken moet binnen de 8 dagen nadat deze vastgesteld werden, schriftelijk melding gemaakt worden; gebeurt dit niet, dan zijn de geleverde goederen conform de overeenkomst goedgekeurd en kunnen claims op basis van gebreken niet meer gesteld worden. Voor de inachtneming van de termijn volstaat een tijdige verzending van de klacht. Op de koper rust de volledige bewijslast voor alle voorwaarden van de aansprakelijkheidsvordering, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de vaststelling van het gebrek en voor het tijdig indienen van de klacht hieromtrent. Voor gebruikte voorwerpen zijn alle claims uitgesloten. Wanneer de koper, nadat de tweede uitvoering of tweede nakoming mislukt is, een schadevergoeding eist, blijven de goederen bij de koper, wanneer dit redelijkerwijze van hem verlangd mag worden. De schadevergoeding beperkt zich tot het verschil tussen de koopprijs en de waarde van de defecte goederen. Dit geldt niet wanneer we de contractbreuk opzettelijk, door grove nalatigheid of frauduleus veroorzaakt hebben. Overige eisen tot schadevergoeding worden bepaald door het cijfer 7 hieronder van deze handelsvoorwaarden. De verjaringstermijn van claims vanwege de koper op basis van een aanwezig defect bedraagt een jaar vanaf de levering van de goederen, behoudens in geval het gebrek veroorzaakt werd door opzet of grove nalatigheid. Dit geldt niet indien er van rechtswege dwingende langere verjaringstermijnen zijn voorgeschreven . Alle eventuele verhaalsaanspraken van de ondernemer conform art. 1649 sexies blijven eveneens onaangetast. Annulering en prijsverlaging zijn na verloop van de verjaringstermijn uitgesloten. In zover niet-contractuele claims op basis van de levering van defecte goederen in samenloop komen met contractuele claims, gelden ook voor de niet-contractuele claims de hierboven vermelde verjaringstermijnen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De volgende aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen gelden ook voor vorderingen op grond van onrechtmatige daad, in zover zij met contractuele vorderingen in samenloop komen.

Schadevergoedingsvorderingen en vorderingen voor vergoeding van kosten van de koper, op welke wettelijke basis ook, in het bijzonder wegens inbreuken op verplichtingen die voortkomen uit een contractverhouding en uit onrechtmatige daad, zijn uitgesloten. Deze uitsluiting geldt niet

  • voor elke schade die door ons opzettelijk of oor grove nalatigheid veroorzaakt wordt
  • in gevallen van lichte nalatigheid voor schade die volgt uit lichamelijke letsels, schade aan gezondheid en aan het leven, als ook voor elke schade die volgt uit onze inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen – dit onder de volgende voorwaarden. Essentiële verplichtingen zijn deze die de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en waarop de klant algemeen vertrouwt en kan vertrouwen.

In gevallen van lichte nalatigheid bij het niet nakomen van een essentiële verplichting is onze aansprakelijkheid – behoudens bij lichamelijke schade, gezondheidsschade en schade aan het leven – beperkt tot de schade die typisch is en die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst of bij het schenden van een verplichting voor ons voorzienbaar is.   In geval de koper een handelaar of ondernemer is, dan verjaren vorderingen voor schadevergoeding in geval van onze lichte nalatigheid indien ze niet ingesteld worden in gerechtelijke procedures met een desbetreffende informatie aan ons en aan onze verzekeraar binnen de 3 maanden nadat de vorderingen door ons of door onze verzekeraar werden afgewezen. Wij of onze verzekeraar zullen dit aan de koper meedelen in verban met de verwerping van de vorderingen. Deze uitsluitingen en beperkingen zijn ook van toepassing op onze aansprakelijkheid voor onze organen, werknemers en uitvoeringsagenten en ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze organen, personeelsleden en verbonden uitvoeringsagenten. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van 100.000,-EUR in geval van schade die veroorzaakt wordt door grove nalatigheid van onze agenten die niet de wettelijke vertegenwoordigers of leidende werknemers van ons zijn.

De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en -beperkingen gelden niet in zover we door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt zijn. De hierboven/hieronder vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben geen betrekking op eventuele claims van de koper op basis van productaansprakelijkheid, in zover volgens de dwingende normen van de productaansprakelijkheidswet aansprakelijkheid optreedt.

8. TERUGGAVE

De teruggave van goederen die conform de overeenkomst geleverd werden, is uitgesloten, tenzij schriftelijk iets anders overeengekomen werd. Wij hebben het recht om de terugname te koppelen aan de betaling van administratiekosten.

9. OVERIGE

Het Belgisch recht is het geldende recht. Indien de koper een handelaar, juridisch persoon van publiek recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, dan zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd voor alle juridische procedures die naar aanleiding van deze overeenkomst ontstaan, ook wat betreft geschillen inzake wissels en cheques. Hetzelfde geldt wanneer de koper geen algemeen gerechtsgebied in België heeft of wanneer zijn domicilie of gebruikelijke woonplaats op het moment van de indiening van de dagvaarding of het verzoekschrift niet gekend zijn. Wij behouden ons echter ook het recht voor om een klacht in te dienen in het gerechtsgebied dat bevoegd is voor de koper. Plaats van de uitvoering van de levering, betaling en claims op basis van gebreken is Vlamstraat 7 in Denderhoutem-Aaltert. Opdat wijzigingen van of aanvullingen op deze overeenkomst in werking treden, dienen ze schriftelijk te worden vastgelegd. Dit geldt ook voor het opheffen van deze clausule. Indien individuele bepalingen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden onwerkzaam, nietig of onvolledig zijn, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen net als de overeenkomst die met klant gesloten werd, hierdoor niet aangetast. De onwerkzame of nietige of onvolledige bepaling moet dan door een bepaling vervangen resp. vervolledigd worden, die het doel van de onwerkzame, nietige of onvolledige bepaling het meest benadert.

Geldig vanaf 02.2018