Huidig land wijzigen? Nederland | Nederlands

Garantievoorwaarden van ESYLUX Belgium nv

ESYLUX Belgium NV, Vlamstraat 7 à Denderhoutem-Aaltert, België (hierna “ESYLUX“) garandeert klanten die ondernemer zijn, de volgende door de fabrikant vastgestelde garantie. Een ondernemer is een natuurlijke of wettelijke persoon of een personenvennootschap die bij het afsluiten van een verkoop handelt in het uitoefenen van zijn industriële of zelfstandige beroepsactiviteit.

I. Inhoud en voorwerp van de garantie
Deze door de fabrikant vastgestelde garantie geldt voor producten vanaf 1 januari 2018. Bindend is daarbij de datum van het afsluiten van de verkoopovereenkomst met ESYLUX. Bij producten die na 1 januari 2018 werden/worden aangekocht en waarvan de gebruiksaanwijzing garantievoorwaarden bevatten die van deze garantievoorwaarden afwijken, gelden deze garantievoorwaarden voor zoverre ze in het voordeel zijn van de klant, in vergelijking met de garantievoorwaarden in de gebruiksaanwijzing.

Alle ESYLUX-producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Daarom garandeert ESYLUX dat elk product dat voorzien is van het merk “ESYLUX” en die de klant bij ESYLUX, een verkoper van ESYLUX of een handelaar die de producten bij ESYLUX of bij een distributeur van ESYLUX heeft aangekocht, bij voorgeschreven gebruik in overeenstemming met deze garantievoorschriften, vrij is van productie- en materiaalfouten.

De garantieperiode is gebaseerd op de respectievelijke productreeks en is aangeduid op de website www.esylux.be, op de respectievelijke productpagina en op het gegevensblad van het product dat daar kan worden gedownload.

De garantie omvat uitsluitend materiaal-, constructie- of productiefouten. De garantie wordt gekenmerkt door het feit dat ze de klant ook na afloop van de wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid voor materiële gebreken, de mogelijkheid geeft om gebreken te melden. Deze verlenging in tijd van de “aansprakelijkheid voor gebreken” betekent echter niet dat de klant door de garantie rechten tegen ESYLUX verwerft die de aansprakelijkheid voor materiële gebreken van ESYLUX inhoudelijk verder gaan dan de aansprakelijkheid voor gebreken van ESYLUX.

De garantie geldt uitsluitend onder de voorwaarde dat:

 1. de producten worden gebruikt in overeenstemming met de voorgegeven product- en toepassingsspecificaties (in het bijzonder in overeenstemming met het gegevensblad, de productbrochure, het productetiket en dergelijke);
 2. de producten op vakkundige wijze (in overeenstemming met de bij het product meegeleverde montagehandleiding) werden geïnstalleerd en in bedrijf gesteld;
 3. het verlenen van diensten, zoals bv. software-upgrades of functieuitbreidingen uitsluitend door ESYLUX of een door ESYLUX genoemde derde worden uitgevoerd;
 4. de volgens de geldende technische normen of productspecifieke voorgegeven, toegelaten grenswaarden voor temperaturen, spanningen, luchtvochtigheden en omgevingen niet worden overschreden en
 5. het product niet wordt blootgesteld aan niet-voorgeschreven mechanische en/of chemische belastingen.

II. Bijkomende informatie met betrekking tot led-producten
Bijkomende informatie met betrekking tot led-producten: bij led-producten stemt een achteruitgang van de luminantie van 0,6% / 1000 bedrijfsuren overeen met de laatste stand van de techniek en is daarom niet in de garantie inbegrepen. De kleurtolerantie van led-modules maakt geen onderdeel uit van de garantie door de fabrikant. De luminantie en het vermogen zijn bij een nieuwe led-module onderhevig aan een tolerantie van +/- 10%. In de product- en toepassingsspecificaties (in het bijzonder in overeenstemming met het gegevensblad, de productbrochure en dergelijke) zijn alle relevante technische gegevens opgenomen. Bij latere leveringen van led-producten kan het omwille van de technische vooruitgang en gebruiksbepaalde wijzigingen van de luminantie en lichtkleur van producten, tot afwijkingen komen in de lichteigenschappen ten opzichte van de oorspronkelijke producten.

III. Wat is niet in de garantie inbegrepen?
De garantie omvat niet:

 1. alle in verband met het verhelpen van gebreken (garantievervulling) ontstane nevenkosten (zoals bv. kosten voor het monteren en demonteren, transport van het defecte en herstelde of nieuwe product, afvoer, rij- en weegtijd, hefinrichtingen, frames); deze kosten zijn ten laste van de klant;
 2. slijtage-onderdelen, zoals bijvoorbeeld alle standaardlampen, batterijen en hard drives; computers en servers die ofwel harde schijven ofwel mechanische slijtage-onderdelen bevatten;
 3. kunststof onderdelen, bv. uit polycarbonaat, indien deze omwille van het natuurlijk verouderingsproces verkleuren of breekbaar worden;
 4. instellingen of parametriseringen aan installaties die omwille van de slijtage, vermoeidheid of vervuiling veranderen;
 5. productfouten die te wijten zijn aan softwarefouten, bugs, virussen of gelijkaardige;
 6. de regelmatig noodzakelijke dienstverleningen, zoals inbedrijfname, software-updates, etc;
 7. de transportschade of -verliezen omdat de levering aan de klant geen contractuele verplichting van ESYLUX is;
 8. Schade die terug te brengen is naar een door ESYLUX niet te verantwoorden, foutieve elektrische aansluiting, en
 9. productdefecten die reeds in het kader van de contractuele of wettelijke aansprakelijkheid voor materiële gebreken (garantie) door middel van vervanging, herstelling of prijsvermindering werden verholpen.

Als de klant in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van ESYLUX (zie cijfer VIII van deze Garantievoorwaarden) rechten verwerft, die voorrang hebben op de huidig beschreven inhoud van de garantie, dan blijven deze rechten ongewijzigd, i.e. de klant kan ze uiteraard doen gelden.

IV. Wanneer vervalt de garantie?
De garantie vervalt wanneer:

 • er door de klant of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door ESYLUX aan de producten wijzigingen, herstellingen, servicewerken werden uitgevoerd of storingen werden verholpen;
 • het product werd gebruikt op niet-voorgeschreven wijze of zonder rekening te houden met de informatie in de gebruiksvoorschriften, in het bijzonder bij aan- of verbouwingen of wanneer er andere wijzigingen aan het product werden uitgevoerd of gebreken kunnen worden teruggebracht tot het gebruik van accessoires, montage- of vervangonderdelen die geen originele ESYLUX-onderdelen zijn, of
 • het product op de verkeerde manier elektrisch wordt aangesloten. Dit is in het bijzonder het geval wanneer de informatie uit de gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen.

V. Een garantieclaim. Wat moet u doen?
Indien de klant van mening is dat er zich een garantieclaim voordoet, dient hij de claim binnen de 30 dagen (bindend is de verzendingsdatum van de melding) vanaf de vaststelling van het defect door de klant aan ESYLUX of de ESYLUX-distributeur in het land waarin het product voor het eerst werd aangekocht, schriftelijk te melden, waarbij een kopie van de betreffende aankoopovereenkomst of factuur en een beschrijving van het opgetreden defect moet worden toegevoegd. ESYLUX heeft het recht om het als defect gemelde product te onderzoeken. Indien het hiervoor nodig is om het product te verzenden, dient de klant ESYLUX of de respectievelijke ESYLUX-distributeur het als defect aangemelde product op eigen kosten te verzenden. Het is aangewezen dat de klant het door hem als defect beschouwde product samen met het bericht onmiddellijk verzendt. Bij producten die vast geïnstalleerd zijn en niet kunnen worden verzonden, heeft ESYLUX of de ESYLUX-distributeur de mogelijkheid om de producten ter plaatse te onderzoeken. Er bestaat geen verplichting van ESYLUX of de respectievelijke ESYLUX-distributeur om de producten ter plaatste te komen bezichtigen. De afhandeling van garantieclaims gebeurt via de ESYLUX-distributeur in het respectievelijke land waarin het product voor het eerst werd aangekocht.

Als na controle van het product duidelijk wordt dat zich een garantieclaim heeft voorgedaan, is het de bevoegdheid van ESYLUX om het defecte product te herstellen, gratis een gelijkwaardig product te leveren of een krediet aan te bieden. ESYLUX stuurt de klant het herstelde product of een gelijkwaardig vervangproduct vrachtvrij.

VI. Geldt een nieuwe garantie na afhandeling van een garantieclaim?
Als een garantieclaim is afgehandeld, geldt er voor het vervangen of herstelde product geen nieuwe garantie, in het bijzonder wordt de garantieperiode niet verlengd. De oorspronkelijke garantie geldt echter onbeperkt verder indien de garantieperiode niet is afgelopen. Als het vervangen of herstelde product opnieuw defect wordt, kunnen deze problemen onder de oorspronkelijke garantie worden gemeld. Eventuele claims van de klant die voortkomen uit de contractuele of wettelijke garantie blijven hierdoor onaangetast (zie cijfer VIII van deze garantievoorwaarden).

VII. Voorschriften met betrekking tot vervangproducten en -onderdelen
Alle vervangproducten of -onderdelen kunnen nieuwe of gerecyclede materialen bevatten die gelijkwaardig zijn ten opzichte van nieuwe producten of onderdelen met betrekking tot hun werking en betrouwbaarheid. Het vervangproduct kan met betrekking tot de afmetingen en het design van het oorspronkelijke product afwijken. “Gerecyclede materialen” zijn onderdelen of producten die gebruikt of gereviseerd zijn en niet nieuw. Hoewel dergelijke onderdelen of producten niet nieuw zijn, is de toestand na revisie of onderhoud met betrekking tot hun werking en betrouwbaarheid, zoals nieuw. De functionaliteit van alle vervangproducten of -onderdelen is gelijkwaardig met deze van het te vervangen product of onderdeel.

VIII. Claims van klanten met betrekking tot de aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
Eventuele claims van de klant die volgen uit de contractuele of wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken (garantie) worden door deze Garantievoorwaarden niet uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Bij het implementeren van de garantie gelden bovenop deze Garantievoorwaarden nog de Algemene Voorwaarden van ESYLUX waarin de bij het afsluiten van de  verkoopovereenkomst voor het respectievelijke product geldende versie of – indien ESYLUX met de klant een bijzondere overeenkomst heeft getroffen die van de Algemene Voorwaarden afwijkt – de door ESYLUX met de klant gemaakte bijzondere overeenkomst geldt. De Algemene Voorwaarden zijn als download beschikbaar op www.esylux.be of kunnen door de klant bij ESYLUX worden opgevraagd. Bij contradicties/tegenstellingen tussen de Algemene Voorwaarden of eventuele bijzondere overeenkomsten en in deze Garantievoorwaarden genomen regelingen, hebben deze Garantievoorwaarden voorrang.

IX. Gegevensbescherming
ESYLUX verwerkt de nodige gegevens op basis van de geldende regelingen, in het bijzonder op basis van de EU-verordening met betrekking tot de gegevensbescherming (AVGB) en de Belgische Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Wet van 8 december 1992).

X. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze garantie is onderworpen aan het Belgische recht, met uitzondering van de regelingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). De bevoegde rechtbank voor alle betwistingen uit deze garantie bevindt zich exclusief in Gent, België.

Geldig vanaf 01.2018