Huidig land wijzigen? Nederland | Nederlands

Privacyverklaring

Per mei 2024 v2.3

Dank u voor uw interesse in onze onderneming en onze producten.

De bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens vinden wij belangrijk.

Wij verwerken persoonsgegevens vertrouwelijk en alleen conform de wettelijke bepalingen.

Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (Art. 4 Nr. 1 AVG). Daartoe behoren gegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw postadres en uw telefoonnummer

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke, hierna aangeduid met ESYLUX of wij, in het kader van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale wetgeving omtrent gegevensbescherming van lidstaten en overige bepalingen inzake gegevensbescherming, is:  
ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg
Duitsland

Contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming
Onze toezichthouder voor gegevensbescherming kunt u per post bereiken via het bovenstaande postadres van ESYLUX GmbH of

Per e-mail: privacy[at]esylux.com  

Verwerking van persoonsgegevens

1 Oproepen van onze website
Wij leggen het IP-adres vast dat aan uw computer is toegewezen en slaan dit op om de door u opgeroepen content op onze website over te dragen naar uw computer (bijv. teksten, afbeeldingen, gedownloade bestanden etc.) (zie art. 6, lid 1, punt b AVG). Bovendien verwerken wij deze gegevens om misbruik te kunnen herkennen en vervolgen. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, punt f AVG. Ons gerechtvaardigd belang van gegevensverwerking bestaat erin een juiste werking van onze website en de transacties die hierop worden afgewikkeld te garanderen.

2.1 Reclame per e-mail met aanmelding voor nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres voor het verzenden van de betreffende nieuwsbrief, waarin u regelmatig over interessante onderwerpen wordt geïnformeerd. Om een juiste aanmelding voor de nieuwsbrief te garanderen, oftewel om ongeautoriseerde, in opdracht van derden uitgevoerde aanmeldingen te vermijden, sturen wij u na uw eerste aanmelding via een dubbele opt-in-procedure een bevestigingse-mail, waarin wij u vragen om uw aanmelding te bevestigen. De rechtsgrond is uw toestemming conform art. 6, lid 1, eerste zin, punt a AVG. In het kader van uw aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij bovendien uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanmelding en de bevestiging op, zodat wij de aanmelding op een later tijdstip kunnen aantonen en bewijzen. De rechtsgrond voor het opslaan van deze gegevens is een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6, lid 1, punt f AVG, waarbij het gerechtvaardigde belang bestaat in de aantoonbaarheid van de aanmelding. Wij slaan uw e-mailadres op, zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen, totdat u zich afmeldt of wij de verzending van de nieuwsbrief naar u beëindigen. U kunt uw aanmelding voor de nieuwsbrief op elk gewenst moment stopzetten.

2.2 Reclame per e-mail zonder aanmelding voor nieuwsbrief
Als wij in het kader van een bestaande zakelijke relatie (cosultancy, offerte) uw zakelijke e-mailadres hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor u via onze nieuwsbrief te informeren over relevante onderwerpen, omdat wij hiermee uw gerechtvaardigde zakelijke belang beogen. De rechtsgrondslag in dezen is Art. 6 lid. 1 sub. F AVG. Ons gerechtvaardigde belang is direct marketing voor de kring van onze (potentiële) klanten. U kunt te allen tijde het gebruik van uw e-mailadres voor e-mailreclame stopzetten.

2.3 Nieuwsbriefstatistieken
Voor de statistische evaluatie van onze nieuwsbriefcampagnes, worden de nieuwsbrieven van zogenaamde telpixels voorzien. Het gaat hier om een minieme afbeelding die in de e-mail van HTML-formaat is geïntegreerd, waarmee wij kunnen vaststellen of en wanneer u een e-mail hebt geopend en welke in de e-mail aanwezige links zijn opgeroepen. Daarbij wordt ook uw IP-adres naar onze servers overgedragen. Het IP-adres en andere persoonsgegevens worden niet opgeslagen. De rechtsgrond voor het gebruik van deze tracking-pixels is een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6, lid 1, punt f AVG, waarbij het gerechtvaardigde belang bestaat in de analyse en optimalisatie van onze nieuwsbrief.

3 Aanvraag
Persoonsgegevens worden verwerkt als u deze op eigen initiatief en in het kader van een aanvraag aan ons verstrekt. De rechtsgrondslag in dezen is Art. 6 lid. 1 sub. b AVG.
De ontvangers van de persoonsgegevens zijn de personeelsafdeling en de personen die de beslissingen nemen.
Zonder het verstrekken van de persoonsgegevens is behandeling van de aanvraag niet mogelijk. Na afloop van de aanvraagprocedure worden de persoonsgegevens gewist als er geen overeenkomst is aangegaan. In het geval van een overeenkomst worden de persoonsgegevens verder verwerkt in overeenstemming met het interne privacybeleid.

4 Overige doeleinden
Persoonsgegevens worden voorts verwerkt wanneer u deze zelf bij ons kenbaar maakt, bijvoorbeeld bij een aanvraag of de bestelling van informatiemateriaal of producten. De rechtsgrondslag in dezen is Art. 6 lid. 1 sub. b AVG.
Wanneer zij, zoals eerder vermeld, uw gegevens voor de ontvangst en behandeling van een door u ingediende aanvraag of bestelling verwerken, bent u contractueel verplicht ons deze gegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat een dergelijke verwerking uit te voeren.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens (zie. Art. 6 lid. 1 sub. a AVG), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerkingen die zijn uitgevoerd tussen het moment van afgifte van uw toestemming en het moment dat u deze hebt ingetrokken, wordt beïnvloed.

Doorgifte aan derden
In de regel worden uw gegevens voor verdere verwerking aan de betreffende ESYLUX-maatschappij verstrekt en daar, afhankelijk van het door u ingediende verzoek, verder verwerkt. De gegevens van de ESYLUX-maatschappij worden voor administratieve, verbeterings- en supportdoeleinden door de opdrachtverwerker Peter Kremser GmbH & Co KG verwerkt. Voor het hosten van onze platforms, het uitvoeren van back-ups en het verzenden van e-mails en andere berichten worden overige verwerkers ingeschakeld. Deze worden o.a. door ons verplicht uw gegevens uitsluitend conform onze instructies en de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming te behandelen. Zij verplichten zich er met name toe uw gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Het is hen niet toegestaan de gegevens voor andere dan de overeengekomen doeleinden te verwerken.

De verstrekking van gegevens aan opdrachtverwerkers vindt plaats op basis van Art. 28 lid. 1 AVG

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Ook worden deze niet op andere wijze commercieel gebruikt.

Standaardtermijnen voor het wissen van gegevens
De wetgever heeft verschillende bewaartermijnen en -plichten vastgesteld. Na het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens automatisch gewist. Indien deze termijnen voor gegevens niet van toepassing zijn, worden de gegevens gewist of geanonimiseerd, als de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd niet langer van toepassing zijn. Indien deze privacyverklaring geen andere, afwijkende bepalingen inzake het opslaan van gegevens bevat, worden de door ons verzamelde gegevens door ons zolang opgeslagen als voor de eerder genoemde doeleinden, waarvoor ze zijn opgeslagen, nodig is.

Overig gebruik en het wissen van gegevens
Verdergaand(e) verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens vindt doorgaans uitsluitend plaats, wanneer een wettelijke bepaling dit toestaat of wanneer u zelf toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van de gegevens. In het geval van verdere verwerking voor andere doeleinden als die, waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden bewaard, informeren wij u vóór de verdergaande verwerking over deze andere doeleinden en verstrekken wij u overige, relevante informatie.

Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een klein bestand, dat lokaal op uw eindapparaat wordt opgeslagen, zodra u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw met hetzelfde apparaat bezoekt, geeft de cookie bijvoorbeeld aan dat u de website al eerder hebt bezocht. Bovendien bieden cookies ons de mogelijkheid om het gebruik van onze website te analyseren. De cookie bevat geen persoonsgegevens en is niet geschikt om uw op websites van derden, waaronder websites van aanbieders van analysesystemen, te identificeren.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:
Essentiële / noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website en voor het storingsvrij functioneren van aanmeldingen en bestellingen, alsmede voor het opslaan van de filterselectie of de favorietenlijst op uw eindapparaat. Het blokkeren van deze cookies kan leiden tot een verminderd gebruik van onze website of aangeboden diensten. De rechtsgrondslag is een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 lid 1 sub f AVG, waarbij het rechtmatige belang is om u de gevraagde inhoud van de website te verstrekken en om de veiligheid en stabiliteit van onze website te waarborgen.

Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop u onze website gebruikt (bijv. de door uw gebruikte internetbrowser, het aantal bezoeken, opgeroepen pagina's of de verblijftijd op de website). Deze cookies slaan geen informatie op die een persoonlijke identificatie van de bezoeker mogelijk maken. De met behulp van deze cookies verzamelde informatie worden gebundeld, resp. IP-geanonimiseerd.
Als analysedienst gebruiken wij Matomo Analytics. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. De rechtsgrondslag is uw toestemming in de zin van Art. 6, lid 1, punt 1, sub a AVG, die u ons door uw keuze in de menuoptie 'Privacy-instelling' hebt gegeven.

De toestemming van de Analytische cookies kunt u te allen tijde met toekomst werking intrekken via de menuoptie 'Privacy-instelling' op de webpagina.

Bovendien kunt u via de instellingen van uw webbrowser het gebruik van cookies toestaan of weigeren. U kunt uw browser zodanig configureren dat voor de acceptatie van cookies principieel geen toestemming wordt verleend of dat u van tevoren wordt geïnformeerd, wanneer er een cookie wordt opgeslagen. In dit geval kan de functionaliteit van de website negatief worden beïnvloed (bijv. bij bestellingen). Uw browser biedt ook een functie om cookies te verwijderen (bijvoorbeeld via Browsergegevens verwijderen). Meer informatie hierover vindt u in de bedieningshandleiding, resp. in de regel onder de instellingen van uw internetbrowser.

Hyperlinks social media

Op onze website hebben we hyperlinks opgenomen naar de volgende social media-diensten: Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, LinkedIn en Xing.
Deze hyperlinks zijn ontworpen in de vorm van de bijbehorende logo's en zijn opgeslagen op onze eigen server. Hierdoor worden bij het voor de eerste keer laden van onze website geen gegevens over u als gebruiker aan de desbetreffende aanbieder doorgegeven. Pas wanneer u op de logo's klikt, wordt u naar de desbetreffende webpagina geleid. Op deze webpagina worden eventueel verdere gegevens van u verwerkt.
Op deze gegevensverwerking op de desbetreffende gekoppelde webpagina's hebben wij geen invloed.

Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Recht van inzage
U hebt het recht om op elk gewenst moment op verzoek inzage te verkrijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt, in het kader van Art. 15 AVG. U kunt hiervoor per post of per e-mail een verzoek indienen en dit richten aan de hieronder vermelde adressen.

Recht op rectificatie van onjuiste gegevens
U hebt het recht van ons de onverwijlde rectificatie van de u betreffende persoonsgegevens te verlangen, voor zover deze onjuist zijn (art. 16 AVG). Wij vragen u zich hiervoor aan de onderstaande adressen te wenden.

Recht op verwijdering
U hebt het recht op onverwijlde verwijdering ("recht op vergetelheid") van uw persoonsgegevens, wanneer daar juridische gronden conform art. 17 AVG voor bestaan. Hiervan is sprake wanneer de persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verwerkt, niet langer noodzakelijk zijn, wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat of wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking (en er geen prevalerende redenen voor verwerking zijn - dit geldt niet wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen direct marketing). Om van uw recht gebruik te maken, vragen wij u contact op te nemen met de onderstaande contactadressen.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht op beperking van de verwerking indien sprake is van de voorwaarden overeenkomstig art. 18 AVG. Op basis hiervan kan de beperking van de verwerking met name van geboden zijn, wanneer de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zijn gegevens niet wil laten wissen, maar in plaats daarvan een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verlangt of wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking conform art. 21, lid 1 AVG, en zolang nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belang. Om van uw recht gebruik te maken, vragen wij u contact op te nemen met de onderstaande contactadressen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG. U hebt hierbij het recht, uw persoonsgegevens die u ons hebt aangeleverd in een gangbaar, gestructureerd en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld een andere dienstverlener, over te dragen. Voorwaarde hiervoor is dat de verwerking op een toestemming of overeenkomst berust en via een geautomatiseerd procedé plaatsvindt. Om van uw recht gebruik te maken, vragen wij u contact op te nemen met de onderstaande contactadressen.

Recht van bezwaar
U hebt conform art. 21 AVG te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die o.a. op basis van art. 6, lid 1, punt e of f AVG plaatsvindt. We zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, behalve wanneer wij zwaarwegende en gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking van belang is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Om van uw recht gebruik te maken, vragen wij u contact op te nemen met de onderstaande contactadressen.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Als u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens door ons niet is toegestaan, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit, die u als volgt kunt bereiken:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Duitsland

Tel: +49 (0) 431 / 988-1200
Fax: +49 (0) 431 / 988-1223
E-mail: mail[at]datenschutzzentrum.de

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze website werd met de grootste zorg samengesteld. Als aanbieder zijn wij conform § 5 TMG (Algemene informatieplicht) verantwoordelijk voor de conformiteit van onze eigen inhoud met de algemene wetgeving. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van onwettige informatie op grond van algemene wetgeving blijven onverlet. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk op het moment dat kennis wordt genomen van een concrete wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van een dergelijke wetsovertreding zullen wij deze inhoud per omgaande verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij ook niet instaan voor de inhoud van derden. Voor de inhoud van gelinkte websites is altijd de desbetreffende aanbieder of beheerder verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn bij het aanmaken van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Op dat moment werd geen onwettige inhoud vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan in alle redelijkheid niet van ons worden verwacht zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van wetsovertredingen zullen wij dergelijke links per omgaande verwijderen.

Auteursrecht
De beheerders van de site doen hun best om te allen tijde de auteursrechten van derden in acht te nemen of gebruik te maken van eigen en licentievrije werken. Door de websitebeheerders vervaardigde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig aangeduid. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is verboden, tenzij schriftelijke toestemming van de auteur cq. fabrikant is gegeven. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privédoeleinden en niet voor commercieel gebruik.

Tegenspraak gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden
Tegen het gebruik van gepubliceerde contactgegevens door derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal - bijvoorbeeld in de vorm van spam - juridische stappen te ondernemen